رنگ های اکریلیک پایه آب

رنگ اکریلیک پایـه آب مهیا بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه و مرغوبترین پیگمنت های آلی و معدنی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان تولید می گردد.

پوشرنگ اکر یلیک پایه آب نیمه بـراق

رنگ اکریلیک MF- 800 بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه و مرغوبترین پیگمنت های آلی و معدنی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان، اعم از بتونی، گچی و سیمانی تولید می گردد.

مادر رنگ اکریلیک پایـه آب

رنگ اکریلیک پایـه آب مهیا بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه و مرغوبترین پیگمنت های آلی و معدنی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان، اعم از بتونی، گچی، سیمانی و چوبی تولید می گردد.

پرایمین اکریلیک

پرایمین اکریلیک پایـه آب مهیا بر پایه مرغوبترین رزین های اکریلیک و مواد اولیه تهیه گردیده است. این محصول به عنوان لایه آستر جهت اجرای رنگ مولتی کالر و انواع رنگ های اکریلیک داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

پرایمر اکریلیک

پرایمر اکریلیک پایـه آب مهیا از مرغوبترین مواد اولیه تهیه گردیده است. هدف اصلی استفاده از پرایمر اکریلیک پایـه آب مهیا تثبیت و سخت نمودن لایه ی سست رویه ی سطح گچ و سیمان می باشد.

پوشرنگ اکر یلیک پایـه آب بـراق و مات

رنگ اکریلیک پایـه آب مهیا بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه و مرغوبترین پیگمنت های آلی و معدنی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان، اعم از بتونی، گچی، سیمانی و چوبی تولید می گردد. ..